Пословање - извештаји

Извештаји о пословању

ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ
Програм пословања за 2022. годину
Програм пословања за 2022. годину - табеле
Програм о коришћењу средстава из Буџета града Лесковца за 2022. годину
Одлука о усвајању Програм пословања за 2022. годину - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Програма о коришћењу средстава из Буџета града - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Програма о коришћењу средстава из Буџета града - Скупштина града Лесковца
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2022. до 31.12.2026. године
Одлука о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја - Скупштина града Лесковца
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2021. до 30.9.2021.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2021. до 30.9.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2021. до 30.9.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2021. до 30.9.2021. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2021. до 30.6.2021.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2021. до 30.6.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2021. до 30.6.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2021. до 30.6.2021. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2021. до 31.3.2021.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2021. до 31.3.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2021. до 31.3.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2021. до 31.3.2021. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Програм о коришћењу средстава из буџета Града Лесковца за ЈКП Водовод Лесковац за 2021. годину
Одлука о усвајању - Надзорни одбор
Програм пословања за 2021. годину
Програм пословања за 2021. годину - табеле
Сагласност на усвојен Програм пословања за 2021. годину
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Одлука о давању сагласности на одлуку надзорног одбора о расподели добити ЈКП Водовод лесковац за 2020. годину
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 01.01.-31.12.2020. године (годишњи)
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2020. до 31.12.2020.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2020. до 31.12.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.20120. до 31.12.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.20120. до 31.12.2020. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2020. до 30.9.2020.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2020. до 30.9.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.20120. до 30.9.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.20120. до 30.9.2020. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Измена програма пословања за 2020. годину
Измена програма пословања за 2020. годину - табеле
Одлука о усвајању измена програма пословања за 2020. годину
Решење о усвајању измена програма пословања за 2020. годину
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2020. до 30.6.2020.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2020. до 30.6.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.20120. до 30.6.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.20120. до 30.6.2020. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2020. до 31.3.2020.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2020. до 31.3.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2020. до 31.3.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2020. до 31.3.2020. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Програм пословања за 2020. годину
Програм пословања за 2020. годину - табеле
Сагласност на усвојен Програм пословања за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 01.01.-31.12.2019. године (годишњи)
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Надзорни одбор
Одлука о усвајању Извештаја о раду - Скупштина града Лесковца
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2020 до 31.12.2022.године
Сагласност на усвојен Средњорочни план од 1.1.2020 до 31.12.2022.године
Одлука о усвајању Тромесечног извештаја за трећи квартал о праћењу рада јавних и јавно-комуналних предузећа
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2019. до 31.12.2019.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2019. до 31.12.2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2019. до 31.12.2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2019. до 30.9.2019.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2019. до 30.9.2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2019. до 30.9.2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2019. до 30.9.2019. TABELE
Одлука о усвајању Извештаја о раду.
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2019. до 30.6.2019.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2019. до 30.6.2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2019. до 30.6.2019.
Одлука о усвајању Извештаја о раду.
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за период од 1.1.2019. до 31.3.2019.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2019. до 31.3.2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2019. до 31.3.2019.Програм пословања за 2019. годину
Програм пословања за 2019. годину - табеле
Сагласност на усвојен Програм пословања за 2019. годину
Измене програма пословања за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ
План 2019 - Табеле
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ 2018
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СА НАПОМЕНАМА ЗА 2018 ГОДИНУ
Одлука о усвајању финансијског извештаја 2018
Одлука о расподели добити односно покрићу губитка 2018
Извештај о пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину
Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2018. године 
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2018. до 31.12.2018.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2018. до 30.9.2018.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2018. до 30.6.2018.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1.2018. до 31.3.2018.
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. 4/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. 1/4
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2018 до 30.9.2018
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2018 до 30.9.2018
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2018 до 30.6.2018
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2018 до 31.3.2018
Програм пословања за 2018. годину
Програм пословања за 2018. годину - табеле
Сагласност на усвојен Програм пословања за 2018. годину
Измена Програма пословања предузећа за 2018. годину
Измена Програма пословања предузећа за 2018. годину - табеле
Сагласност на усвојене Измене Програма пословања предузећа за 2018. годину

Програм о коришћењу средстава из буџета града Лесковца за ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину
Сагласност на усвојен Програм о коришћењу средстава из буџета града Лесковца
Измена Програма о коришћењу средстава из буџета града Лесковца за ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину
Сагласност на усвојене Измене Програма о коришћењу средстава из буџета града ЛесковцаСредњорочни план пословне статегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2019. године
Сагласност на усвојен Средњорочни план пословне статегије и развоја

Дугорочни план пословне статегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021. године
Сагласност на усвојен Дугорочни план пословне статегије и развоја

ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ
Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2017. године
Финансијски извештај за 2017. годину
Извештај о пословању за 2017. годину

Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2017. годину
Одлука о усвајању

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 31.12.2017.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 30.9.2017.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 30.6.2017.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 31.3.2017.
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 4/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 1/4
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 31.12.2017
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 30.9.2017
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 30.6.2017
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 31.3.2017
Програм пословања за 2017. годину
Решење - сагласност на усвојен Програм пословања за 2017. годину
Програм пословања за 2017. годину - табеле
Индикатори за 2017.
Индикатори за 2016.
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Финансијски извештаји са напоменама за 2016. годину
Извештај о токовима готовине за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2016. године
Биланс успеха за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
Биланс стања за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2016. до 31.12.2016.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2016. до 30.9.2016.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2016. до 30.6.2016.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2016 до 31.12.2016
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2016 до 30.9.2016
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2016 до 30.6.2016
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 4/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 1/4
Програм пословања за 2016. годину
Програм пословања за 2016. годину - табеле
Индикатори за 2016.
Индикатори за 2015.
Годишњи извештај о пословању за 2015. годину
Извештај о токовима готовине за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Извештај о променама на капиталу за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Извештај о осталом резултату за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Биланс успеха за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Биланс стања за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Извештај независног ревизора за 2015. годину
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2015. годину
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“, Лесковац за 2014. годину
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа "Водовод" Лесковац
Извештај независног ревизора
Програм пословања за 2015. годину
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 4/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 1/4
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Извештај о раду за 2014. годину
Програм пословања за 2014. годину
Извештај ревизора за 2013. годину
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 1/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 4/4
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Биланс стања за 2013. годину
Биланс успеха за 2013. годину
Извештај независног ревизора за 2012. годину
Извештај о токовима готовине за 2013. годину

[Врх странице]