Законски прописи

Законски прописи

Jавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП Водовод се уређује Законским прописима. У социјалном, еколошком и економском пољу следеће групе закона су од посебног значаја:

Заштита животне средине
Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, ... 132/2014 и 145/2014)
Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09, ... 14/2016)
Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10, 93/12 и 101/96)
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/2005, 91/15)
Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11, 93/12)
Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
Економија
Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11 и 108/16)
Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07 и 83/14)
Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11 и 104/16)
Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 119/12 и 15/16)
Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 103/15 и 99/16)
Друштво
Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/14 и 68/15)
Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013)
Закон о приватном обезбеђењу (Сл.Гл.РС Бр. 104/2013 и 42/15)
Правилници и одлуке
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99)
Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008)
Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
Одлуке
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ЈКП Водовод из Лесковца са Законом о јавним предузећима
Одлука о водоводу и канализацији Града Лесковца (Сл.Гл.Града Лесковца Бр.11/15 од 13.06.2015. год.)
Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији Града Лесковца
ОДЛУКА О ИЗГРАДЊИ НОВОГ ГРАДСКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ КОЛЕКТОРА
Нормативна акта ЈКП Водовод Лесковац
Статут ЈКП Водовод Лесковац.
Правилник о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака у ЈКП Водовод Лесковац
Правилник о раду ЈКП Водовод Лесковац бр.699 од 29.01.2015.
Правилник o измени и допуни Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац бр.446 од 17.01.2017.
Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП Водовод Лесковац бр. 9737 од 9.10.2015.
Правилник о начину решавања рекламација корисника комуналних услуга
Кодекс пословног понашања и пословне етике

[Врх странице]