Ценовник услуга

ЦЕНОВНИК услуга ЈКП Водовод Лесковац

Допуна ценовника услуга ЈКП Водовод Лесковац

Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац, сагласно Одлуци Надзорног одбора од 25.11.2015. године и члана 45.Статута, доноси:

ТАРИФА
о накнади за утрошену воду из градске водоводне мреже и за коришћење канализације

Ред. број Категорија корисника Јед. мере Коефи-
цијент
Вода Коефи-
цијент
Канали-
зација
1 Домаћинства м³ 1 53.80 1 10.79
2 Домаћинства/западни водовод м³ 1 53.80 1 10.79
3 Домаћинства која у оквиру стамбеног објекта имају пословни простор без обзира на врсту делатности м³ 1.27 68.33 1.26 13.60
4 Потрошачи који имају водоводну инсталацију а немају водомер члан - 537.94 - 107.94
5 Предузећа ,односно радње које се баве индустријском и другом производњом м³ 2.57 138.27 3.23 34.85
6 Предузећа ,односно радње које се баве занатском производњом и корисници који користе само канализацију без воде м³ 2.25 121.05 2.81 30.32
7 Предузећа ,односно радње које се баве трговином и угоститељством м³ 2.89 155.48 3.64 39.28
8 Факултети , Више школе и установе здравствене заштите м³ 1.64 88.23 2.43 26.22
9 Војска Србија м³ - 48.71 - 14.20
10 Школе за основно образовање,установе дечје и социјалне заштите,културе и физичке културе м³ 0.97 52.19 1.20 12.95
11 Јавна предузећа, органи државне управе,банке,представништва и осигуравајућа друштва м³ 3.22 173.24 4.07 43.92
12 Јавна комунална предузећа и органи локалне управе м³ 1.61 86.62 2.04 22.01
13 Цена изгубљене воде (хаварија) м³ 40% од цене воде у примени    

[Врх странице]