Обрасци и прописи

Документација која се подноси уз...

Захтев за водоводни и канализациони прикључак
 1. легитимисање подносиоца захтева
  (фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица, ОП образац)
 2. власнички основ за подношење захтева
  (оверен уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, уговор о уступању и расподели имовине за живота, оверен лист непокретности из катастра, са уписаним предметним објектом (не старији од 6 месеци))
 3. основ за давање прикључка
  (грађевинска дозвола, решење о озакоњењу, осим за објекте који су изграђени пре доношења прописа о изградњи објеката)
НАПОМЕНА: Обавеза наручиоца је да пре потписивања уговора за водоводни и канализациони прикључак изради шахту према техничким условима које одређује ЈКП Водовод

[Врх странице]

Захтев за издвајање водомера
 1. фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица,
 2. оверен уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, уговор о уступању и расподели имовине за живота за објекат, или део објекта за који се врши издвајање водомера,
 3. оверен лист непокретности из катастра, са уписаним предметним објектом (не старији од 6 месеци),
 4. сагласност корисника услуга ЈКП Водовода и канализације од кога се врши издвајање водомера,
 5. доказ о измиреном дуговању за утрошену воду за текућу потрошњу и тужбама уколико постоје, или изјава о начину измирења дуга за утрошену воду са постојећим корисником.
НАПОМЕНА: уколико се издвајање водомера врши у засебној водомерној шахти обавеза наручиоца је да пре потписивања уговора за издвајање водомера изради водомерну шахту према техничким условима које одређује ЈКП Водовод.

[Врх странице]

Захтев за водоводни и канализациони прикључак за привремене објекте
 1. фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица,
 2. решење о постављању привременог објекта,

[Врх странице]

Захтев за уградњу водомера код регистрованих корисника
 1. фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица,
 2. картица аналитике са рачуном за утрошену воду

[Врх странице]

Захтев за превезивање водоводног и канализационог прикључка
 1. фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица,
 2. картица аналитике са рачуном за утрошену воду,

[Врх странице]

Захтев за контролу изведених радова на водоводном и канализационом прикључку код регистрованих корисника, који немају закључен уговор са јкп водоводом
 1. фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица,
 2. картица аналитике са рачуном за утрошену воду,

[Врх странице]