О нама...

Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац

Основни подаци о предузећу
Предузеће послује под именом: ЈКП Водовод Лесковац
Седиште: Лесковац
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број 07204752
ПИБ: 100524193
Текући рачуни: 160-7292-25 Banca Intesa ad Beograd
105-26018-60 AIK Banka
265-4410310000046-45 Raiffeisen Banka
200-2367700101026-16 Banka Poštanska štedionica ad

Као ретко које јавно предузеће у Лесковцу, водовод се, за разлику од осталих предузећа, али и водовода Србије, финансира самостално, без помоћи локалне самоуправе. Упркос кредитној задужeности, он успешно сам отплаћује рате кредита кfw банке, без учешћа града, који је уговорни гарант.
Лесковачко подручје располаже најквалитетнијим подземним водама, али је снабдевање становништва водом дуго вршено из локалних захвата, углавном бунара и ручних пумпи. Формирањем предузећа за снабдевање града водом, Јануара 1954. године, започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. У развоју предузећа значајни догађаји су завршетак пројекта за изградњу канализације и његова градња током 1959. године, постављање главног колектора за канализациону мрежу, формирање сопствене лабораторије 1966. године.
Дугорочна и трајна орјентација за снабдевање водом Града Лесковца , приградских насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 21.04.2011. године водосистема “Барје”. Његова изградња обезбедиће здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.
Данас ЈКП “Водовод” представља организационо и структурално сложено предузеће чији је основни задатак производња и дистрибуција воде и пречишћавање отпадних вода на територији Града Лесковца.Водоснабдевање се остварује преко регионалног водосистема “Барје”, акумулација има 40.000.000 м3 воде и постројења “Горина” са укупним капацитетом од 840 л/с. Постројење представља сигуран и поуздан систем производње воде.
Већи део градске канализације је општег типа каналисања где се мешају атмосферске и отпадне воде. С тога, све непречишћене, отпадне воде, изливају се у реку Ветерницу. Међутим, изградњом Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) овај проблем биће саниран тако што ће се пречишћене, отпадне воде изливати у Велику Мораву тј. промениће се реципиент.

[Врх странице]
Основна делатност ЈКП Водовод Лесковац је:
 • снабдевање потрошача на простору Града Лесковца и приградских насеља водом за пиће;
 • сакупљање и одвођење отпадних вода, као и услуге чишћења септичких јама;
 • одржавање водоводне и канализационе мреже.
[Врх странице]
Поред основних делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:
 • снабдевање потрошача на простору Града Лесковца и приградских насеља водом за пиће;
 • изградња водоводне и канализационе мреже;
 • одржавање јавних чесми и фонтана;
 • изградња градских цевовода, извођење комуналних грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака, одржавање водоводне мреже и др;
 • изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција и оправка канала, базена, резервоара за воду, цевовода и осталих хидрограђевинских и комуналних објеката који су у функциј снабдевања водом и одвођења отпадних и атмосферских вода;
 • пројектовање и надзор грађевинских и других објеката, израда инвестиционо – техничке документације у функцији текућег и инвестиционог одржавања;
 • оправка и баждарење водомера;
 • сервис и услуга трећим лицима.
[Врх странице]