Законски прописи

Законски прописи

[Врх странице]

Jавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП Водовод се уређује Законским прописима, правилницима, одлукама и осталим нормативним актима.

Заштита животне средине
Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, ... 132/2014 и 145/2014)
Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09, ... 14/2016)
Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10, 93/12 и 101/96)
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/2005, 91/15)
Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11, 93/12)
Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
Економија
Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11 и 108/16)
Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07 и 83/14)
Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11 и 104/16)
Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 119/12 и 15/16)
Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 103/15 и 99/16)
Друштво
Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)
Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/14 и 68/15)
Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013)
Закон о приватном обезбеђењу (Сл.Гл.РС Бр. 104/2013 и 42/15)
Правилници и одлуке
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99)
Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008)
Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
Правилник о службеним путовањима
Одлуке
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ЈКП Водовод из Лесковца са Законом о јавним предузећима
Одлука о водоводу и канализацији Града Лесковца (Сл.Гл.Града Лесковца Бр.11/2015 и 16/2017)
Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији Града Лесковца
ОДЛУКА О ИЗГРАДЊИ НОВОГ ГРАДСКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ КОЛЕКТОРА
Извештај о реализацији програма развоја Града Лесковца 2015-2020. за 2016 годину
Одлука о усвајању Извештаја о реализацији програма развоја Града Лесковца 2015-2020. за 2016 годину

Нормативна акта ЈКП Водовод Лесковац
Статут ЈКП Водовод Лесковац.
Статут о измени и допуни Статута ЈКП Водовод Лесковац

Правилник о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака
у ЈКП Водовод Лесковац
Колективни уговор код послодавца - ЈКП Водовод Лесковац
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП Водовод Лесковац
Правилник о начину решавања рекламација
Правилник о безбедности ИКТ система ЈКП Водовод Лесковац
Кодекс пословног понашања и пословне етике
Правилник о безбедности и здравља на раду
Решење о именовању лица
Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезнеђења ЈКП Водовод Лесковац
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона и СИМ  картица у ЈКП Водовод Лесковац
Правилник о поступку провере алкохолисаности запослених у ЈКП Водовод Лесковац
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца
Одлука о именовању лица
Процена ризика од повреде принципа родне равноправности
Одлука о именовању лица
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
Правилник о условима и начину коришћења службених возила
Правилник о заштити података о личности
Правилник о изменама Правилника о заштити података о личности
Одлука о именовању лица
План управљања отпадом у ЈКП Водовод Лесковац
Waste management plan in PUC “Vodovod” Leskovac
Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара
Правилник о управљању сукобом интереса у ЈКП Водовод Лесковац
План спровођења обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
Политика квалитета
Решење о формирању комисије за решавање спорних питања по рекламацијама корисника/потрошача
Одлука о оснивању саветодавног тела
Информатор о раду
Сепарат
Дозволе и лиценце
Лиценца за обављање послова у области управљања водама
Употребна дозвола ППВ Горина
Водна дозвола регионални водосистем Барје
Водна дозвола Барје