О нама...

Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац

Основни подаци о предузећу
Предузеће послује под именом: ЈКП Водовод Лесковац
Седиште: Лесковац
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број 07204752
ПИБ: 100524193
Текући рачуни: 160-7292-25 Banca Intesa ad Beograd
105-26018-60 AIK Banka
265-4410310000046-45 Raiffeisen Banka
200-2367700101026-16 Banka Poštanska štedionica ad

Лесковачко подручје располаже најквалитетнијим подземним водама, али је снабдевање становништва водом дуго вршено из локалних захвата, углавном бунара и ручних пумпи. Формирањем предузећа за снабдевање града водом, Јануара 1954. године, започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. У развоју предузећа значајни догађаји су завршетак пројекта за изградњу канализације и његова градња током 1959. године, постављање главног колектора за канализациону мрежу, формирање сопствене лабораторије 1966. године.
Дугорочна и трајна орјентација за снабдевање водом Града Лесковца , приградских насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 21.04.2011. године водосистема “Барје”. Његова изградња обезбедиће здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.
Данас ЈКП “Водовод” представља организационо и структурално сложено предузеће чији је основни задатак производња и дистрибуција воде и пречишћавање отпадних вода на територији Града Лесковца.Водоснабдевање се остварује преко регионалног водосистема “Барје”, акумулација има 40.000.000 м3 воде и постројења “Горина” са укупним капацитетом од 840 л/с. Постројење представља сигуран и поуздан систем производње воде.
Већи део градске канализације је општег типа каналисања где се мешају атмосферске и отпадне воде. С тога, све непречишћене, отпадне воде, изливају се у реку Ветерницу. Међутим, изградњом Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) овај проблем биће саниран тако што ће се пречишћене, отпадне воде изливати у Велику Мораву тј. промениће се реципиент.

[Врх странице]
Основна делатност ЈКП Водовод Лесковац је:
 • снабдевање потрошача на простору Града Лесковца и приградских насеља водом за пиће;
 • сакупљање и одвођење отпадних вода, као и услуге чишћења септичких јама;
 • одржавање водоводне и канализационе мреже.
[Врх странице]
Поред основних делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:
 • снабдевање потрошача на простору Града Лесковца и приградских насеља водом за пиће;
 • изградња водоводне и канализационе мреже;
 • одржавање јавних чесми и фонтана;
 • изградња градских цевовода, извођење комуналних грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака, одржавање водоводне мреже и др;
 • изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција и оправка канала, базена, резервоара за воду, цевовода и осталих хидрограђевинских и комуналних објеката који су у функциј снабдевања водом и одвођења отпадних и атмосферских вода;
 • пројектовање и надзор грађевинских и других објеката, израда инвестиционо – техничке документације у функцији текућег и инвестиционог одржавања;
 • оправка и баждарење водомера;
 • сервис и услуга трећим лицима.
[Врх странице]