ЦППОВ у Богојевцу

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) у Богојевцу

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) у Богојевцу за капацитет од 86 000 становника:

  • објекти линије воде, I фаза ППОВ: Финансирани од стране Делагације ЕУ у износу од 10,4 милиона евра, изграђени почетком 2016.године. Пуштање у пробни рад објеката линије воде финансирано од стране Министарства заштите животне средине у износу од 42.466.000,00 РСД и пробни рад истих је у завршној фази.
  • објекти линије муља, II фаза ППОВ: Финансирани од стране Министарства заштите животне средине у износу од 497.500.000,00 РСД, изграђени новембра 2020.године. Након свих испуњених предуслова (изграженог колектора и пуштене у пробни рад линије воде), пуштени у пробни рад са произведеним биогасом и електричном енергијом.

Након спроведених припремних активности на пуштању у рад објеката линије воде уз одобрење надзорног органа, отпочело се са испитивањима при пуштању у погон односно са мокрим функционалним пробама и континуираним упуштањем отпадне воде у постројење. Дана 21.01.2022. године отпочело се са мокрим пробама објекта линије воде (1. фаза ЦППОВ). Током јула месеца 2022.године кренуло се са функционалним пробама објеката линије муља (2. фаза ЦППОВ) и то 19.07.2022.године са пуњењем једног а 25.07.2022.године са пуњењем другог дигестора. Изградњом и пуштањем у пробни рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњом градског канализационог колектора завршене су две компоненте пројекта Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Лесковцу.

Реализацијом овог пројекта дат је допринос у унапређењу стандарда у управљању отпадним водама и омогућено:
  • пречишћавање комуналних отпадних вода и одлагање третираног муља на санитарну депонију за 86.000EС (еквивалент становника);
  • значајно побољшање квалитета живота;
  • заштита од загађења површинских и подземних вода;
  • обезбеђење усаглашености са Националним програмом заштите животне средине;
  • усклађивање са европском Директивама за воде.

Током пробног рада Постројења за пречишћавање отпадних вода, објеката линије воде и линије муља, између осталог вршила се обука особља ЈКП Водовод Лесковац и то из делокруга уговорних обавеза извођача радова. ЈКП Водовод Лесковац управља и одржава постројење из сопствених средстава, сваког дана 24 часа дневно, 365 дана у години.

Отпадне воде града Лесковца које долазе на постројење су мешовитог типа: комуналне, атмосферске, индустријске са предтретманом и индустријске без предтретмана. У Постројењу за пречишћавање отпадних вода је током пробног рада пречишћена отпадна вода, а иста на основу улазних параметара доведена у стање да излазни параметри буду у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). Током пробног рада у постројење је упуштено 5.153.069 m³, а у рецепијент реку Јужну Мораву је испуштено 4.646.435 m³ пречишћене воде. Средња вредност дневног хидрауличког оптерећења током пробног рада постројења је 19.333 m³/дан, што представља 90,7% од пројектованог хидрауличког оптерећења са максималним протоком од 29.748 m³ и минималним протоком од 9.273 m³. На улазној грађевини постројења налазе се грубе и фине решетке које заустављају сав инертан отпад који путем канализације долази до постројења. У периоду пробног рада је напуњено и испражњено 550 контејнера инертног отпада (просечно 62 месечно). На линији муља је обрађено укупно 25.693 m³ муља, а обрађена количина стабилизованог муља износи око 8000 тона са садржајем влаге од 24,3%.

[Врх странице]