Фабрика воде Горина

Постројење за прераду и пречишћавање површинске воде - Горина

Постројење за прераду и пречишћавање површинске воде из акумулације “Барје” налази се у селу Горина, које је 5 km удаљено од саме акумулације. Вода из акумулације преко клипно-прстенастих затварача цевоводом димензије Ø 850 mm гравитацијом долази до фабрике.
Укупан капацитет постројења за пречишћавање воде износи 840 l/s, односно 3024 m³/h или 72.576 m³/на дан, од чега се за сопствене потребе фабрике користи до 5%, односно 40 l/s, а осталих 800 l/s се испоручује потрошачима. Дакле, потрошачима се може испоручити максимално 2880 m³/h или 69.120 m³ дневно.
Пречишћена вода из фабрике у Горини се цевоводом пречника 900 mm одводи до резервоара “Рударска коса” капацитета 12.500 m³ чисте воде, који има улогу изравнавања неравномерности у потрошњи воде током дана, као и обезбеђење потребне резерве воде у случају евентуалних хаварија.
Из резервоара на Рударској коси вода се гравитацијом транспортује цевоводом Ø 1000 mm до градске разводне мреже и до потрошача. Успут, на исти магистрални цевовод прикључен је и цевовод димензије Ø 350 mm дужине 2150 m за резервоар у Вучју.
Постројење за прераду воде у Горини се састоји од неколико објеката и то: објекта за бистрење, објекта хемијске зграде са третманом муља и објекта филтерских поља са резервоарима чисте прерађене воде.
Сам процес прераде воде се састоји из процеса предозонизације, процеса коагулације и флокулације, процеса таложења, процеса филтрације и процеса дезинфекције.
Процес предозонизације се одвија у комори за предозонизацију убацивањем озона са циљем да се изврши: делимична дезинфекција воде, оксидација органских и неорганских материја (гвожђа, мангана), уклањање боје и мириса и створе услови да се са што мање хемикалија изврши што боља коагулација, флокулација и бистрење воде.
Озон за ове потребе се производи у самој фабрици у Горини из течног кисеоника, а путем електрогенератора озона.
После коморе за предозонизацију вода се одводи на хидраулични скок где се додаје алуминијум сулфат као коагулант у виду десетопостотног раствора, који се такође припрема у фабрици воде из алумијум сулфата у праху смештеног у, за ту сврху саграђене, силосе.
Када се изврши додавање раствора алуминијум сулфата вода одлази у прву флокулациону комору где се дозира ањонски полиелектролит у концентрацији 0,05%. Спремање раствора се такође одвија у самој фабрици. Флокулационе коморе којих има по пет на свакој линији, поседују мешаче са различитим брзинама мешања воде.
После флокулације вода иде на ламелни таложник где се врши таложење флокула, чиме се завршава процес бистрења воде. На фабрици воде је саграђено и постројење за спремање раствора и дозирање сумпорне киселине и то на самом улазу воде у објекат за третман воде.
Сумпорне киселина се дозира само по потреби и то ако је повећана вредност pH са циљем обезбеђења оптималних услова за коагулацију и флокулацију.
Филтрација воде се врши после бистрења у осам филтерских поља површине 47,5 m², формираних као брзи гравитациони филтери са двослојном филтерском испуном од тзв. туфа и кварцног песка.
Након процеса филтрације вода одлази до црпилишта, а потом после прве дезинфекције гасним хлором такозваног предхлорисања одлази до резервоара чисте воде који се налази испод самих филтера.
Капацитет резервоара је 5000 м³ чисте питке воде.
Пре испоруке воде потрошачима, односно на самом уласку у магистрални цевовод врши се још једанпут дезинфекција воде, односно завршно хлорисање воде. Тако третирана вода се шаље потрошачима.
У циљу праћења квалитета воде у свим фазама, као и у циљу управљања процесом прераде у фабрици је формирана погонска лабораторија са најсавременијом опремом за потребе израде физичко-хемијских и микробиолошких, односно бактериолошких анализа воде. У физичко-хемијској лабораторији се врше следеће анализе: боја, мутноћа, pH, алкалитет, тврдоћа, потрошња КМнО4, остатак испарења, електропроводљивост, суспендоване материје, растворени кисеоник, амонијак, резидуални хлор, хлориди, нитрити, нитрати, манган, Јар тест концентрација озона. Неки од ових параметара се анализирају на 2h, неки на 4h, неки на 12h, а по потреби и чешће, све у зависности од квалитета воде.
У микробилошкој лабораторији се проверавају и контролишу укупне колифорне бактерије, колифорне бактерије фекалног порекла и укупан број анаеробних мезофилних бактерија. Ове анализе се раде на 12h.
Постројење је почело са радом 11.03.2011. године, Решењем о одобрењу пуштања фабрике као дела регионалног система “Барје” у пробни рад, донетим од стране Министарства животне средине и просторног планирања, а на предлог комисије за технички пријем објекта. После успешно извршеног прања, испирања и дезинфекције опреме, уређаја и објеката у постројењу у Горини, као и цевовода и резервоара на Рударској коси, уследила је провера квалитета прерађене воде, најпре од стране лабораторија градског Завода за јавно здравље Лесковац, а потом и градског Завода за јавно здравље Београд.
Након позитивних налаза и констатације да је вода врхунског квалитета, Министраство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одсек за санитарни надзор у Лесковцу је дана 19.04.2011. године, под бр. 530-53-170/2011-04 донео Решење о испуњености санитарно-хигијенских и техничких услова за потребе јавног снабдевања становништва водом за пиће и давању сагласности за коришћење водних објеката.
Прва испорука воде за пиће из постројења за прераду је почела 21.04.2011. године. Од тог дана до данас, постројење је радило са капацитетом од мин 250 л/с, па до маx 350 л/с, а све у зависности од потреба потрошача.
На постројењу, у свим фазама, дакле у процесу прераде воде, у служби лабораторијских испитивања као и у служби надзора, праћења и одржавања процеса, је организован непрекидан двадесетчетворочасовни радни дан.
Над производњом и радом постројења непрекидно бди група образованих и добро обучених људи, одговорних за квалитет воде, који се непрестано проверава у самој погонској лабораторији и то тако да се дневно изврши 250 мерења. Поред тога, квалитет се проверава недељно од стране Завода за јавно здравље Лесковац и квартално од стране Завода за јавно здравље Београд.
На основу свих тих анализа, можемо да констатујемо да је вода произведена у фабрици Горина врхунског квалитета и да од свих тих анализа за читав период рада фабрике, није било неисправних узорака.

[Врх странице]