Инвестиције

Реализоване инвестиције


Планом јавних набавки предвиђена је позиција извођења радова на санацији нестабилности косине на локацији резервоара „Рударска коса“ у Рудару. На основу прикупљених понуда, изабран је најповољнији извођач радова који је уведен у посао почетком августа месеца 2023. године на основу Уговора бр. 3421 од 21.04.2023. године. Вредност уговорених радова је 1.257.700,00 динара без ПДВ-а, односно 1.509.240,00 динара са ПДВ-ом, а реализована вредност износи 934.071,40 динара без ПДВ-а односно 964.071,40 динара са ПДВ-ом. Радови предвиђени напред наведеним уговором обухватају скидање постојеће земље са леве косине насипа резервоара, са насипавањем нове земље у слојевима претходно армиране геомрежом са затрпавањем у слојевима и набијањем, у циљу стабилизације земљаног материјала насипа. Радови су изведени у целости.

ЈКП Водовод је у 2023. години уговорио и извео радове на превезивању нове и старе водоводне мреже и превезивању постојећих потрошача на рек онструисану водоводну мрежу, преко инвестиције коју води град Лесковац, за следеће позиције:

 1. радови на превезивању нове водоводне мреже у ул. Нова, вредност уговора 154.314,00 динара са ПДВ-ом;
 2. радови на превезивању нове канализационе мреже ул. Нова, вредност уговора 22.638,00 динара са ПДВ-ом;
 3. радови на превезивању нове водоводне мреже у ул. ЈНА у Вучју, вредност уговора 121.054,80 динара са ПДВ-ом;
 4. радови на превезивању нове водоводне мреже за насељеном месту Свирце, вредност уговора 455.287,20 динара са ПДВ-ом;
 5. радови на превезивању нове водоводне мреже од Горње Јајне до Доње Јајне и Паликуће, вредност уговора 411.633,60 динара са ПДВ-ом;
 6. радови на превезивању главног цевовода за резервоар „Печењевце“, вредност уговора 139.200,20 динра са ПДВ-ом;
 7. радови на превезивању нове водоводне мреже у ул. Воје Николајевића, вредност уговора 1.116.223,20 динара са ПДВ-ом;
 8. радови на превезивању нове водоводне мреже у ул. 10.бригаде у Бобишту, вредност уговора 304.119,60 динара са ПДВ-ом;


Обнова возног парка

Служба изградње, одржавања водоводне мреже и објеката ради у сва четири годишња доба у току 24 часа са постојећим возним парком и грађевинским машинама старости преко 20 година, при чему поседује 4 грађевинске машине које су доста израубоване, имајући у виду велики број хаварија у систему. У складу са потребама на терену, а сагледавајући предстојеће задатке на одржавању разгранатог система, комунално предузеће је набавило нову комбиновану грађевинску машину са вишеструком наменом вршења ископа, насипавања и преноса материјала на терену, чија је вредност 11.549.000,00 са ПДВ-ом.


ЈКП Водовод Лесковац је 2021. године определио средства за реконструкцију водоводне мреже у ул. Космајској, укупне дужине 680 метара. Према усвојеној динамици у првој половини 2021. године инжењери ЈКП Водовода су завршили пројектно техничку документацију на основу које је исходовано Решење о извођењу радова сагласно чл.145 Закона о планирању и изградњи. Приступило се расписивању јавних набавки за одабир извођача радова, којом приликом је као најповољнији понуђач изабрана фирма из Ниша „Hidrosolution“. Укупна вредност уговоренох радова је 8.361.457,84 динара са ПДВ-ом. Предвиђена је реконструкција постојеће водоводне инсталације, уградњом нових цеви профила Ø160 од полиетилена, при чему је стара мрежа од азбестценета трајно ставља ван функције. Подсећамо да је на старој мрежи регистрован велики број хаварија, а имајући у виду да је постојећа мрежа остала на великој дубини, јер је улица насипана, процедура око поправке је била знатно отежана, успорена и доводила до честих и дугих искључења воде према корисницима. У току реконструкције извршена је замена и водоводних инсталација у три споредне улице који гравитирају на улицу Космајску са превезивањем потрошача на нову водоводну мрежу у дужини од 200 метара.

Почетком 2021. године приступило се аутоматизацији пумпне станице “Винарце” у смислу обезбеђивања аутономног система и њено повезивање на централни SCADA систем, преко кога се већ врши даљински надзор и управљање и осталог дела система за водоснабдевања. Радове су извеле “Control point” д.о.о. Ужице, и “Indas automation” д.о.о. Нови Сад. Вредност радова је 2.177.052,00 динара са ПДВом.

У 2021. години ЈКП Водовод је уговорио превезивања потрошача и бочних улица на реконструисану водоводну мрежу, преко инвестиција које реализује и води град Лесковац.
У наставку достављамо преглед свих уговоренох радова:
1. радови на превезивању нове водоводне мреже у ул. Бул. Николе Пашић на постојећу мрежу у ул.Димитрија Туцовића (јужни део), у ул.Димитрија Туцовића (северни део) и у ул.Булевар Николе Пашић (северни део) и превезивање постојећих корисника са старе на нову мрежу у ул. Булевар Николе Пашић. Инвеститор и наручилац град Лесковац,
2. радови на испирању и хлорисању нове водоводне мреже Ø 315 Печењевце Брестовац „северни крак регионалног водосистема Барје“. Инвеститор град Лесковац, наручилац посла: „Hidrosolution“ Ниш,
3. радови на превезивању нове водоводне мреже Ø 225 и превезивање постојећих корисника са старе на нову мрежу као и испирање и хлорисање нове мреже у ул.Борачкој у Бобишту. Инвеститор град Лесковац, наручилац посла: „Hidrosolution „ Ниш,
4. радови на превезивању нове водоводне мреже Ø 225 и превезивање постојећих корисника са старе на нову мрежу као и испирање и хлорисање нове мреже у ул.Врањској у Бобишту. Инвеститор град Лесковац, наручилац посла: „Инвестпродукт„ Лебане
5. радови на превезивању нове водоводне мреже Ø 63 и превезивање постојећих корисника са старе на нову мрежу у улицама Војводе Путника и Његошевој у Горњем Стопању. Инвеститор град Лесковац, наручилац посла: „Еурокоп“ Винарце,
6. радови на превезивању нове водоводне мреже Ø 160 и превезивање постојећих корисника са старе на нову мрежу у ул.Николе Тесле у Винарцу. Инвеститор град Лесковац, наручилац посла: „Инвестпродукт„ Лебане.

ЈКП Водовод Лесковац је уложио 268.178,00 динара на санацији крова трафо станице у оквиру пумпне станице „Винарце“ у Винарцу и феклане црпне станице у насељу „стара сточна пијаца“ у Лесковцу

Обнова возног парка
У оквиру обављања редовне активности на одржавању канализационог система Града Лесковца, застарелост возног парка представља велики проблем. Возила су стара преко 40 година (аутоцистерна и цистерна за питку воду, и камиони), дотрајала и због честих кварова нису поуздана у раду.
У 2021. години извршена је набавка комбинованог возила Canal Jet, са двоструком наменом: за прочишћавање канализације воденим млазом под високим притиском и за усисавање муљевитог садржаја. Ове две функције могу да се врше и појединачно и истовремено. Укупна набавна вредност возила путем финансијског лизинга износи 29.809.004,64 динара са ПДВ-ом. Плаћање ће се вршити у 18 месечних рата.
На основу плана и програма пословања за 2021. годину, ЈКП Водовод је спровео поступак и набавио 3 половна теретна возила марке CITROEN C3 Picao путем јавних набавки у укупном износу од 2.148.000 са ПДВ-ом.


Превезивање насеља Прибој и Залужње на северни крак
У сладу са сталним праћењем система ЈКП Водовод је препознао велики проблем у водоснабдевању насеља Прибој и Залужње из правца Винарца, због старе и дотрајале мреже подложне честим хаваријама. Стаистички подаци говоре да је у периоду од 2014-2019. године било 87 кварова на овом правцу водоснабдевања.
Зато је у 2020. години извршена је изградња нове водоводне мреже за превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу у дужини од 756 метара.
Вредност инвестиције је 2.289.618,30 динара са ПДВ-ом, при чему су радови изведени о року са изабраним извођачем радова “Буја-Бау” доо из Бујановца. Исходована је употребна дозвола и систем је пуштен у рад.


Улице које су реконструисане из средстава Водовода:
1. Вождова (165м) 2.726.034,49 динара
2. Ветернички трг (140м) 1.947.710,90 динара
УКУПНА ДУЖИНА: 305м,
Укупна вредност инвестиције 4.673.745,39 динара

Набављена је и фекална пумпа GRUNDFOS SL 1.100.100.40.4.50D.C, у износу од 293.643,00 динара, за потребе рада ФЦС у оквиру система за одвођење отпадних вода
Изведени су радови на изградњи надстрешнице на старом постројењу, у износу од 115.636,50 динара, као заштита улазног дела објекте у којем је смештена Служба изградње, одржавања мреже и објеката
Набављена је противпожарна централа са пратећом опремом у износу од 89.530,00 динара.


Потписивањем Трилатералног уговора о коришћење средстава немачке KfW банке, намењених реализацији програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, између Републике Србије, ЈKП Водовод Лесковац и Града Лесковца, стекли су се услови за отварање новог поглавља унапређења и осавремењавања водоснабдевања града Лесковца. Као завршна фаза у реализцији пројкета извршена је реконструкција у још 6 улица у граду Лесковцу у којима је регистрован велики број хаварија на водоводној мрежи и то:

Реконструкција водоводне мреже у улицама преко КФВ банке:
1. Слободана Пенезића (241м) 4. 116.934,86 динара
2. Владе Јовановић (88м) 2.285.256,94 динара
3. Капетан Бојан Денић (147м) 3.178.619,55 динара
4. Учитеља Јосифа (353м) 7.352.013,91 динара
5. Алеске Ненадовић (389м) 8.169.015,37 динара
6. Владимира Назора (173м) 4.939.090,81 динара  
УКУПНА ДУЖИНА: 1 391м
УКУПНА вредност инвестиције 30.040.931,44 динара


Изградња “северног водовода” из сопствених средстава и Министарства

Већ четврту годину заредом, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у односу 50%:50%, Водовод инвестира у наставак изградње главног потисног цевовода ø 315 на деоници Живково-Липовица за водоснабдевање 12 насеља северно од града Лесковца. Наиме, у току 2018. године изведена је водоводна мреже укупне дужине 1км укуључујући и прелаз испод железничке пуге Београд-Скопље. Укупна вредност радова је 7.093.821,80 дин. Радове је изводила фирма „Пословност“ из Ниша.

Замена секторских вентила из сопствених средстава

Због одржавња водоводне мреже, у циљу затварања уже зоне приликом поправке хаварија, ЈКП Водовод је препознао проблем и извршио набавку и уградњу нових 25 секторских вентила у мрежи, укупне вредности 1 678 522,00 динара.

Унапређење возног парка из сопствених средстава

За потребе Службе изградње, одржавања мреже и објеката, набављено је једно доставно возило марке Iveco Daily у укупном износу од 3 600 000 динара.

Реконструкција водоводне мреже у 29 улица у граду Лесковцу
Захваљујући програму и кредитној линији КфW банке испројектована је реконструкција водоводне мреже у 29 улица у граду укупне дужине 13,72 км.
Наводимо пример да је водоводна мрежа у улици Лепше Стаменковић из 1965. године, у протеклих 10 година имала 110 каварова на инсталацијама, тако да је та улица са оваквом статистиком сама себе кандидовала да уђе у приоритет за реконструкцију мреже.

Списак улица у којима је урађена реконструкција водоводне мреже преко кредита кфw банке:

ЛОТ 1
 1. Ђуке Динић (430m)
 2. Видовданска (230m)
 3. Немањина (205m)
 4. Војводе Мишића (350m)
 5. Божидара Величковића (955m)
 6. Париске Комуне (380m)
 7. Петра Цакића (90m)
 8. Раде Металца (440m)
 9. Село Белановце (1665m)
 10. Шумадијска (320m)
ЛОТ 2
 1. Владе Ђорђевић (350m)
 2. Благоје Николић (180m)
 3. Врањска (286m)
 4. Црногорска (285m)
 5. Танаска Рајића (110m)
 6. Цељска (240m)
 7. Влајкова (792m)
 8. Милета Ћаловића (265m)
 9. Доситеја Обрадовића (590m)
 10. Светоилијска (880m)
ЛОТ 3
 1. Југ Богдана (310m)
 2. Васе Пелагић (300m)
 3. Љутице Богдана (495m)
 4. Лепше Стаменковић (1455m)
 5. 9. Југовића (780m)
 6. Јована Дискића (262m)
 7. Војвођанска (395m)
 8. Дубочица II (330m)
 9. Краља Петра I (350m)
Укупна дужина мреже по лотовима:
ЛОТ 1 5065m
ЛОТ 2 3978m
ЛОТ 3 4677m

УКУПНА ДУЖИНА МРЕЖЕ у 29 улица: 13720 m
Вредност радова за извођење:
ЛОТ 1 Телекомуникације из Блаца по ситуацији 286 283,52 евра
ЛОТ 2 Беонанат-Машинокоп из Београда по ситуацији 306.458,91 евра
ЛОТ 3 Ветриком из Београда по ситуацији 335 733,35 евра

УКУПНА вредност за извођење радова: 928 475,78 евра
Вредност материјала по уговору САНИВОД 596 559,90 евра
УКУПНА вредност материјала за сва три лота: 596 559,90 евра
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ реконструкције водоводне мреже у 29 улица у Лесковцу коју реализујемо од остатака средстава из кредита кфw банке је: 1 525 035,68 евра. До сада је из кредита Кwф банке извршена реконструкција 57 улица у граду, што представља 10% од укупне дужине водоводне мреже. Уложено је око 3 500 000 евра, што представља 64% од укупног кредита.
Наставак изградње северног крака регионалног водосистема Барје
Већ трећу годину заредом, у сарадњи са Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде. ЈКП Водовод Лесковац инвестира у наставак изградње главног потисног цевовода Ø 315 за водоснабдевање 12 насеља северно од града Лесковца. Наиме, у току 2017. године изведена је водоводна мреже укупне дужине 1км укуључујући и сифонски прелаз испод потока Шараница. Укупна вредност радова је 7 251 897,3 динара, при чему је Водовод уложио 50% из сопствених средстава. Такође, Водовод је спроводио процедуру око расписивања јавних набавки за одабир извођача радова. Стручни тим инжењера је пратио извођење радова како би посао успешно приведен крају.
У наредној години настављамо сарадњу са Министарством уз наше учешће како би омогућили да се заврши главни потисни цевовод Ø315 до насељеног места Липовица.
Проширењем мреже у правцу севера отвара се могућност да се становницима у 12 насеља северно од града Лесковца омогући снабдевање водом из система “Барје”. Они сада користе воду из бунара и природних извора која се дистрибуира преко непрописно изграђене локалне водоводне мреже која се не контролише и не дезинфикује. Изградњом целог система елиминисаће се вода као потенцијални узрок појаве цревних заразних болести и нефропатије (бубрежни нефритис).
У то име Водовод је предузео активности како би омогућио да се 12 000 становника ових насеља снабдевају водом из контролисног изворишта из водосистема „Барје“, које као регионални систем са својих 840 l/s има огромне неискоришћене капацитете да снабдева поред Лесковца и општине Лебане, Грделицу и Власотинце здравом пијаћом водом. Очекујемо подршку Министарства да пројектован и изведен регионални водосистем „Барје“, оствари своју улогу и радом у пуном капацитету омогући овим околним општинама трајно решавање проблема водоснабдевања. Захваљујући кредитној линији уложено је око 550 000 евра у изградњу главног потисног цевовода профила Ø 315 од “Зелене зоне” до Живкова дужине 8 km. Траса пролази поред индустријске “Зелене зоне” како би се привредницима омогућило уредно снабдевање водом, затим испод железничке пруге Београд – Скопље и дуж државног пута када долазимо до првих потрошача у насељеном месту Живково.
Реализацијом разводне мреже у насељу Живково и Доње Живково укупне дужине 5 km, становницима је омогућемо уредно снабдевање водом.
Уградња главних водомера у стамбеним зградама
Kао један од основних приоритета Водовода, да свим потрошачима фактурише и наплаћује воду искључиво на основу измерене потрошње воде преко мерног инструмента, покренута је акција уградње главних водомера за све стамбене зграде са кућним саветима у граду и насељеном месту Вучје. Наш стручни тим је извршио уградњу 60 водомера у водомерним шахтовима у 50 стамбених зграда у граду и 10 стамбених зграда у насељеном месту Вучје.
Укупна вредности уложених средстава у набавку материјала преко кредита немачке банке је 40 000 евра. На тај начин Водовод је успоставио исте услове под којима се врши обрачун и наплата утрошене воде и тиме ускладио своје пословање са законском регулативом.
ЈКП Водовод је поред редовних активности из оквира своје основне делатности у извештајном периоду активно учествовао у изради критеријума и износа субвенције за прикључење на фекално канализациону мрежу за најсиромашнији слој грађана и домаћинства. Великим залагањем запослених израђен је Правилник којим се дефинише субвенционисање прикључења на фекалну канализациону мрежу за најсиромашнији слој грађана и домаћинства, као и документ “Технички опис и оквирне цене за карактеристичне типове прикључака на фекалну канализациону мрежу”.
Правилник је у децембру 2017. године усвојен од стране Скупштине града Лесковца.
ЈКП Водовод је био покретач и организатор свих активности у доношењу одлуке о изградњи новог колектора, и то на свим нивоима, од локалних до републичких органа, од доношења одлуке о изградњи па све до расписивања тендера о избору понуђача за извођење радова.
Све активности ЈКП Водовода биле су у складу са потребом за доношење позитивне одлуке од стране државне агенције за предузетнишво Владе Краљевине Холандије о додели грант аранжмана за изградњу фекалне канализационе мреже у 16 насељених места града Лесковца.

ИНВЕСТИЦИЈЕ НА БРАНИ "БАРЈЕ"

По уговору за редовно одржавање водних објеката и заштиту од поплава на деоници М.10.9. брана “Барје” за 2017. године предвиђено је и реализовано у износу од 4.333.404,41 дин са ПДВ-ом.
Поред основног уговора за одржавање, ЈВП “Србијабоде” је за хаваријска одржавања уложила у 2017. години 5.311.616.39 динара.
Сервисери из фирме „ A.P. Company” радили су на санацији квара на оскултационом систему. Вредност ових радова износи 518.868,00 дин са ПДВ-ом.
Од 12.09.2017. до 16.10.2017. фирма “Ресор” Гаџин Хан извршила је извлачење табластог затварача на платформу на коти 379,50, комплетан ремонт, као и спуштање истог у радни положај. Вредност ових радова износи 1.886.792,39 дин са ПДВ-ом.
Извршена је уградња „Томпсонов прелив” у шахти на излазу из дренажне галерије од стране фирме „A.P. Company“. Вредност ових радова je 360.000,00 дин сa ПДВ-ом.
Извршено је постављање камера на круни бране 27.10.2017.године. Вредност ових радова je 230.000,00 дин сa ПДВ-ом.
Са екипом института сеизмолошког завода из Београда 07.11.2017. године извршена је уградња нове сателитске антене за преношење података.
Извршена је замена пљоснатог засуна на четвртом засуну са радницима “Хидроконтрол” из Ниша. Вредност ових радова je 754.716,00 дин сa ПДВ-ом.
У периоду од 08-10.11. 2017. извршено је чишћење ободног канала на десном боку бране од наноса изазваног клизањем материјала.
Фирма „A.P. Company“ извршила је 14.11.2017. припреме за уградњу и аутоматизацију дренажне пумпе у водозахватној кули и припрема за уградњу сонде на Томпсоновом преливу. Вредност ових радова je 572.400,00 дин сa ПДВ-ом.
У периоду од 14-15.11.2017. боравили су радници из института Михајло Пупин и радили на SKADI и отклонили квар на низводној мерној станици оспособљавањем сонде, и омогућили компјутерско праћење нивоа воде на низводној мерној летви. Вредност ових радова je 138.840,00 дин сa ПДВ-ом.
Од 23-26.11.2017. радници института Јарослав Черни вршили су оксултациона и геодетска мерења ради израде елабората за 2017.год. Ови радови су исплаћени од стране ЈВП Србијаводе у износу од 1.080.000,00 дин сa ПДВ-ом, по основу уговора за одржавање између ЈКП Водовода и ЈВП Србијаводе.


Одржавање водоводне мреже

ЈКП Водовод Лесковац самосталним залагањем је због честих кварова у 2016. години извршила реконструкцију мреже из сопствених средстава предузећа у следећим улицама:

У марту је реконструисано:

 • улица Лепше Стаменковић Ø63 L-36m, укупна вредност реконструкције 164.568,00 динара.
 • вод Подримце - Каштавар Ø75 L-230m, укупна вредност реконструкције 513.961,00 динара.
У априлу је реконструисано:
 • вод Подримце – Каштавар Ø75 L-60m, укупна вредност реконструкције 145.524,00 динара.
У јуну је реконструисано:
 • улица Космајска у Горњем Стопању Ø63 L-40m, укупна вредностреконструкције 98.840,00 динара.
У октобру је реконструисано:
 • улица Космајска у Горњем Стопању Ø63 L-20m, укупна вредностреконструкције 49.420,00 динара.
 • село Миланово Ø63 L-30m, укупна вредност реконструкције 74.130.00динара.
 • село Карађорђевац Ø90 L-10m, укупна вредност реконструкције39.817,00 динара.
 • вод Подримце – Каштавар Ø75 L-20m, укупна вредност реконструкције48.508,00 динара

Програм замене водоводне мреже

Програм замене водоводне мреже Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Лесковцу врши се у оквиру друге фазе КфW пројекта у општинама средње величине у Србији.
Пројекат се спроводи у циљу побољшања услова снабдевања водом и обезбеђивања континуалног режима снабдевања водом.
ЈКП Водовод је током 2016. године реализовао следеће пројекте:

 • реконструкција водоводне мреже у граду – блок улица 2 који укључује и изградњу Северног водовода од Зелене зоне до Д.Живкова. Вредност уговорених радова је 1.800.000,00 еура.
  Реконструкцијом су обухваћене следеће улице:
  1. Млинска ПЕХД 110 и ПЕХД 160, дужина 1039м
  2. Ветерничка ПЕХД 225, дужина 61м
  3. Видоја Смилевског ПЕХД 225, дужина 401м
  4. Боривоја Коцића ПЕХД 110, дужина 204м
  5. Жикице Јовановића Шпанца ПЕХД 110 и ПЕХД 160, дужина 517м
  6. Зејнела Ајдинија ПЕХД 110, дужина 401м
  7. Гаврила Принципа ПЕХД 110, дужина 781м
  8. Ђуре Ђаковића ПЕХД 110, дужина 630м
  9. Пролетерска ПЕХД 110, дужина 518м
  10. Нишка ДЛ 400, дужина 1370м
  11. Булевар Ослобођења ДЛ 400, дужина 1124м
  12. Трг револуције ДЛ 300, дужина 149м
  13. Маре Ђорђевић ПЕХД 110, дужина 275м
  14. "Северни водовод"-од Зелене зоне до Д.Живкова,ПЕХД 315, дужина 8018м
  15. Разводна водоводна мрежа у селима Живково и Д.Живково, дужина 4925м.
  У инвестиције које су реализоване за изградњу “Северног водовода” - изградња водоводне мреже од Зелене зоне до Живкова и изградња разводне мреже у Живкову и Доњем Живкову предузеће је из својих средстава у 2016.години уложило 147.244.650,00 динара.


 • реконструкција Западног водовода, изградња бустер станице и реконструкција црпне станице Винарце. Вредност уговорене инвестиције је 629.537,52 еура.

  "Западни цевовод" подразумева реконструкцију потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградња нове бустер станице. Дужина планираног цевовода је 8120м. Цевовод је предвиђен од дуктила и полиетилена Ø225. Овај цевовод снабдева становнике: Винарца, Подримца, Миланова, Каштавара, Карађорђевца, Петровца, Душанова, Белановца, Д.Стопања, Прибоја и Залужња.
  Напомињемо да се на западном водоводу годишње фактурише вода у износу од 88.224 м³ и да се оствари приход од фактурисане воде у износу од 5.429.115,21 динара, што у односу на трошкове пословања који на годишњем нивоу достижу до 33.922.036,75 динара, представља значајан финансијки издатак за предузеће. Због свега наведеног, реконструкцијом западног водовода смањиће се губици у водоводној мрежи, побољшати услови снабдевања становништва водом и смањити трошкови пословања. Завршетак ове инвестиције планира се за 2017. годину.

 • Набавка, испорука и уградња телеметрије и Скада система за надзор и локалну контолу водоводног система укупне вредности 98.537,35 еура.

  Пројекат садржи нови WEB-Скада систем за праћење целокупног система водоснабдевања од акумулације Барје до крајних потрошача у селима Петровац, Мрштане, Турековац и Богајевце, интегрисан са постојећим скада системом на фабрици воде “Горина”. Овим је успостављен јединствен систем даљинског праћења.

ИНВЕСТИЦИЈЕ НА БРАНИ "БАРЈЕ"

Радови које ЈВП „Србијаводе“ планира да изведе или су већ реализовани током 2016 године на брани „Барје“.

Врста радова/услуга Вредност радова/услуга
по програму пословања
Уговорена вредност
радова/улуга
Извођач радова/услуга
Брана "Барје"
Редовно одржавање водних објеката за заташтиту од пополава
4.333.404,00 Дин.
4.333.404,41 Дин.
ЈКП Водовод Лесковац
Санација крова на водозахватној кули и улазној грађевини
1.680.000,00 Дин.
1.678.295,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Брана "Барје"
Посебни радови на редовном одржавању брана
1.448.160,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Санација одводног канала томпсоновог прелива
450.000,00 Дин.
Замена прозора на објекту командне зграде
117.000,00 Дин.
140.400,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Брана "Барје"
Техничко осматрање високих брана
742.800,00 Дин.
742.800,00 Дин.
Институт за водопривреду
"Јарослав Черни"
УКУПНО:
8.321.364,00 Дин.
7.344.899,41 Дин.
 

У 2015. години извршена је реконструкција водоводне мреже у укупној дужини од 7.278 метара. Реконструисана је водоводна мрежа у следећим улицама:

 1. Илије Стреле, 300 метара
 2. Козарачка, 600 метара
 3. 27. март, 410 метара
 4. Цара Уроша, 510 метара
 5. Гоце Делчева, 267 метара
 6. Моше Пијаде, 193 метара
 7. Веселина Маслеше, 311 метара
 8. Жике Илића Жутог, 290 метара
 9. Јована Цвијића, 442 метара
 10. Топличког устанка, 350 метара
 11. Кајмакчаланска, 360 метара
 12. 28. март (од Булевара Ослобођења до Булевара Николе Пашића), дужина 975 метара, изградња дистрибутивног цевовода, и њему паралелне дистрибутивне цеви
 13. Булевар Николе Пашића (од 28. марта до Омладинских бригада), дужина 465 метара, изградња дистрибутивног цевовода, и њему паралелне дистрибутивне цеви.

Укупна вредност утрошеног материјала је 616.464,50 еура, односно око 74.000.000,00 динара, а укупна вредност изведених радова је 529.168,31 еура, односно око 63.500.000,00 динара. Реализована је и набавка опреме за детекцију цурења, у укупном износу од 39.659,66 еура, односно око 4.760.000,00 динара.

 • У 2015. години завршена је техничка документација, и добијена грађевинска дозвола за изградњу водоводне мреже Лесковац- Живково, укупне дужине 14,6 километара.
 • Проширењем водоводне мреже према Живкову, и повезивањем ове трасе са Липовицом, обезбедиће се сигурно, одрживо, константно, и хигијенски прихватљиво снабдевање пијаћом водом, и прикључење на јавни систем водоснабдевања за око 12.500 становника, и 16 насељених места.
 • Повећањем броја корисника биће заустављен негативан тренд у погледу физичког обима продаје воде, с једне стране, и повећања прихода предузећа, са друге стране.
 • У 2015. години реализована је изградња водоводне мреже од Живкова до Печењевца дужине 2.175 метара. Средства за реализацију ових радова су обезбеђена из Министарства пољопривреде и заштите животне средине,и града Лесковца у односу 50:50. Укупна вредност ове инвестиције, према окончаној ситуацији је 16.727.163,64 динара са ПДВ-ом.
 • Служба за изградњу водоводне и канализационе мреже, и објеката, која изводи послове за трећа лица, односно за потребе инвеститора и наручиоца, извела је 2.486,50 метара нове водоводне мреже свих профила, и 809,50 метара нове канализационе мреже свих профила.