Контрола квалитета воде

Контрола квалитета воде - Лабораторије

Квалитет воде се испитује према препорукама, смерницама и правилницима меродавних установа и завода на међудржавном и државном нивоу.У нашој земљи квалитет воде за пиће прописан је Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.гласник СРЈ, бр. 42/98) који је усаглашен са смерницама Светске здравствене организације и директивама Европске Уније. За 60 година рада савременог Лесковачког водовода, у граду није регистрована ниједна хидрична епидемија.
Квалитет воде лесковачког водовода има четири степена контроле.
Први степен контроле воде врши се на самој фабрици воде „Горина“. Квалитет воде која улази и излази из фабрике се контролише са 250 до 270 параметара дневно. Поједини параметри се раде на сат времена, а понекад и чешће у зависности од квалитета воде. У току свог рада од 2011. године на фабрици воде у „Горини“ није било ни једног узорка који није одговарао Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.гласник СРЈ, бр. 42/98).
Други степен контроле воде врши Служба лабораторије ЈКП “Водовод”-а. Воду за пиће на терену контролише и узоркује Служба санитарне контроле ЈКП “Водовод”-а сваког дана и то: са сваког изворишта, односно сабирног вода, из резервоара воде за пиће и из водоводне мреже односно, са славина потрошача. У 2013.години у Служба лабораторије ЈКП “Водовод”-а је урадила 2200 хемијских , физичко-хемијских и исти број бактериолошких анализа у оквиру редовног праћења квалитета воде.
Трећи степен контроле обавља се у Заводу за јавно здравље Лесковац. У 2013.години урађено је 550 упоредних и контролних анализа воде за пиће у Заводу за јавно здравље Лесковац.
Четврти степен контроле обавља се у Градском заводу за јавно здравље Београд. У 2013.години урађена су два проширена прегледа са 26 узорака из дистрибутивне мреже лесковачког водовода.
На основу свих контрола и урађених анализа воде за пиће лесковачког водовода у интерним и екстерним лабораторијама, може се дати укупна оцена о квалитету воде за пиће у 2013. години.
Вода коју ЈКП “Водовод” Лесковац шаље потрошачима је санитарно-хигијенски исправна. У лесковачкој води за пиће никада нису нађени токсични тешки метали као што су олово, кадмијум и жива, као ни канцерогене супстанце. На основу ових контрола добијен је и сертификат о квалитету од стране Градског завода за јавно здравље Београд.
Процена хемијског квалитета воде за пиће обавља се дефинисањем препоручених вредности за одговарајуће супстанце односно, њихових максимално дозвољених концентрација у води за пиће при којима нема негативних последица по здравље или је ризик за здравље прихватљив..Упоређивањем вредности максимално допуштених концентрација утврђено је да код неорганских материја у води за пиће наш Правилник има строжије дефинисане вредности од Директиве ЕУ у погледу амонијака, бора, флуорида, хлорида, кадмијума, натријума и нитрита.

[Врх странице]