Инвестиције

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

Реконструкција водоводне мреже у 29 улица у граду Лесковцу
Захваљујући програму и кредитној линији КфW банке испројектована је реконструкција водоводне мреже у 29 улица у граду укупне дужине 13,72 км.
Наводимо пример да је водоводна мрежа у улици Лепше Стаменковић из 1965. године, у протеклих 10 година имала 110 каварова на инсталацијама, тако да је та улица са оваквом статистиком сама себе кандидовала да уђе у приоритет за реконструкцију мреже.

Списак улица у којима је урађена реконструкција водоводне мреже преко кредита кфw банке:

ЛОТ 1
 1. Ђуке Динић (430m)
 2. Видовданска (230m)
 3. Немањина (205m)
 4. Војводе Мишића (350m)
 5. Божидара Величковића (955m)
 6. Париске Комуне (380m)
 7. Петра Цакића (90m)
 8. Раде Металца (440m)
 9. Село Белановце (1665m)
 10. Шумадијска (320m)
ЛОТ 2
 1. Владе Ђорђевић (350m)
 2. Благоје Николић (180m)
 3. Врањска (286m)
 4. Црногорска (285m)
 5. Танаска Рајића (110m)
 6. Цељска (240m)
 7. Влајкова (792m)
 8. Милета Ћаловића (265m)
 9. Доситеја Обрадовића (590m)
 10. Светоилијска (880m)
ЛОТ 3
 1. Југ Богдана (310m)
 2. Васе Пелагић (300m)
 3. Љутице Богдана (495m)
 4. Лепше Стаменковић (1455m)
 5. 9. Југовића (780m)
 6. Јована Дискића (262m)
 7. Војвођанска (395m)
 8. Дубочица II (330m)
 9. Краља Петра I (350m)
Укупна дужина мреже по лотовима:
ЛОТ 1 5065m
ЛОТ 2 3978m
ЛОТ 3 4677m

УКУПНА ДУЖИНА МРЕЖЕ у 29 улица: 13720 m
Вредност радова за извођење:
ЛОТ 1 Телекомуникације из Блаца по ситуацији 286 283,52 евра
ЛОТ 2 Беонанат-Машинокоп из Београда по ситуацији 306.458,91 евра
ЛОТ 3 Ветриком из Београда по ситуацији 335 733,35 евра

УКУПНА вредност за извођење радова: 928 475,78 евра
Вредност материјала по уговору САНИВОД 596 559,90 евра
УКУПНА вредност материјала за сва три лота: 596 559,90 евра
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ реконструкције водоводне мреже у 29 улица у Лесковцу коју реализујемо од остатака средстава из кредита кфw банке је: 1 525 035,68 евра. До сада је из кредита Кwф банке извршена реконструкција 57 улица у граду, што представља 10% од укупне дужине водоводне мреже. Уложено је око 3 500 000 евра, што представља 64% од укупног кредита.
Наставак изградње северног крака регионалног водосистема Барје
Већ трећу годину заредом, у сарадњи са Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде. ЈКП Водовод Лесковац инвестира у наставак изградње главног потисног цевовода Ø 315 за водоснабдевање 12 насеља северно од града Лесковца. Наиме, у току 2017. године изведена је водоводна мреже укупне дужине 1км укуључујући и сифонски прелаз испод потока Шараница. Укупна вредност радова је 7 251 897,3 динара, при чему је Водовод уложио 50% из сопствених средстава. Такође, Водовод је спроводио процедуру око расписивања јавних набавки за одабир извођача радова. Стручни тим инжењера је пратио извођење радова како би посао успешно приведен крају.
У наредној години настављамо сарадњу са Министарством уз наше учешће како би омогућили да се заврши главни потисни цевовод Ø315 до насељеног места Липовица.
Проширењем мреже у правцу севера отвара се могућност да се становницима у 12 насеља северно од града Лесковца омогући снабдевање водом из система “Барје”. Они сада користе воду из бунара и природних извора која се дистрибуира преко непрописно изграђене локалне водоводне мреже која се не контролише и не дезинфикује. Изградњом целог система елиминисаће се вода као потенцијални узрок појаве цревних заразних болести и нефропатије (бубрежни нефритис).
У то име Водовод је предузео активности како би омогућио да се 12 000 становника ових насеља снабдевају водом из контролисног изворишта из водосистема „Барје“, које као регионални систем са својих 840 l/s има огромне неискоришћене капацитете да снабдева поред Лесковца и општине Лебане, Грделицу и Власотинце здравом пијаћом водом. Очекујемо подршку Министарства да пројектован и изведен регионални водосистем „Барје“, оствари своју улогу и радом у пуном капацитету омогући овим околним општинама трајно решавање проблема водоснабдевања. Захваљујући кредитној линији уложено је око 550 000 евра у изградњу главног потисног цевовода профила Ø 315 од “Зелене зоне” до Живкова дужине 8 km. Траса пролази поред индустријске “Зелене зоне” како би се привредницима омогућило уредно снабдевање водом, затим испод железничке пруге Београд – Скопље и дуж државног пута када долазимо до првих потрошача у насељеном месту Живково.
Реализацијом разводне мреже у насељу Живково и Доње Живково укупне дужине 5 km, становницима је омогућемо уредно снабдевање водом.
Уградња главних водомера у стамбеним зградама
Kао један од основних приоритета Водовода, да свим потрошачима фактурише и наплаћује воду искључиво на основу измерене потрошње воде преко мерног инструмента, покренута је акција уградње главних водомера за све стамбене зграде са кућним саветима у граду и насељеном месту Вучје. Наш стручни тим је извршио уградњу 60 водомера у водомерним шахтовима у 50 стамбених зграда у граду и 10 стамбених зграда у насељеном месту Вучје.
Укупна вредности уложених средстава у набавку материјала преко кредита немачке банке је 40 000 евра. На тај начин Водовод је успоставио исте услове под којима се врши обрачун и наплата утрошене воде и тиме ускладио своје пословање са законском регулативом.
ЈКП Водовод је поред редовних активности из оквира своје основне делатности у извештајном периоду активно учествовао у изради критеријума и износа субвенције за прикључење на фекално канализациону мрежу за најсиромашнији слој грађана и домаћинства. Великим залагањем запослених израђен је Правилник којим се дефинише субвенционисање прикључења на фекалну канализациону мрежу за најсиромашнији слој грађана и домаћинства, као и документ “Технички опис и оквирне цене за карактеристичне типове прикључака на фекалну канализациону мрежу”.
Правилник је у децембру 2017. године усвојен од стране Скупштине града Лесковца.
ЈКП Водовод је био покретач и организатор свих активности у доношењу одлуке о изградњи новог колектора, и то на свим нивоима, од локалних до републичких органа, од доношења одлуке о изградњи па све до расписивања тендера о избору понуђача за извођење радова.
Све активности ЈКП Водовода биле су у складу са потребом за доношење позитивне одлуке од стране државне агенције за предузетнишво Владе Краљевине Холандије о додели грант аранжмана за изградњу фекалне канализационе мреже у 16 насељених места града Лесковца.

ИНВЕСТИЦИЈЕ НА БРАНИ "БАРЈЕ"

По уговору за редовно одржавање водних објеката и заштиту од поплава на деоници М.10.9. брана “Барје” за 2017. године предвиђено је и реализовано у износу од 4.333.404,41 дин са ПДВ-ом.
Поред основног уговора за одржавање, ЈВП “Србијабоде” је за хаваријска одржавања уложила у 2017. години 5.311.616.39 динара.
Сервисери из фирме „ A.P. Company” радили су на санацији квара на оскултационом систему. Вредност ових радова износи 518.868,00 дин са ПДВ-ом.
Од 12.09.2017. до 16.10.2017. фирма “Ресор” Гаџин Хан извршила је извлачење табластог затварача на платформу на коти 379,50, комплетан ремонт, као и спуштање истог у радни положај. Вредност ових радова износи 1.886.792,39 дин са ПДВ-ом.
Извршена је уградња „Томпсонов прелив” у шахти на излазу из дренажне галерије од стране фирме „A.P. Company“. Вредност ових радова je 360.000,00 дин сa ПДВ-ом.
Извршено је постављање камера на круни бране 27.10.2017.године. Вредност ових радова je 230.000,00 дин сa ПДВ-ом.
Са екипом института сеизмолошког завода из Београда 07.11.2017. године извршена је уградња нове сателитске антене за преношење података.
Извршена је замена пљоснатог засуна на четвртом засуну са радницима “Хидроконтрол” из Ниша. Вредност ових радова je 754.716,00 дин сa ПДВ-ом.
У периоду од 08-10.11. 2017. извршено је чишћење ободног канала на десном боку бране од наноса изазваног клизањем материјала.
Фирма „A.P. Company“ извршила је 14.11.2017. припреме за уградњу и аутоматизацију дренажне пумпе у водозахватној кули и припрема за уградњу сонде на Томпсоновом преливу. Вредност ових радова je 572.400,00 дин сa ПДВ-ом.
У периоду од 14-15.11.2017. боравили су радници из института Михајло Пупин и радили на SKADI и отклонили квар на низводној мерној станици оспособљавањем сонде, и омогућили компјутерско праћење нивоа воде на низводној мерној летви. Вредност ових радова je 138.840,00 дин сa ПДВ-ом.
Од 23-26.11.2017. радници института Јарослав Черни вршили су оксултациона и геодетска мерења ради израде елабората за 2017.год. Ови радови су исплаћени од стране ЈВП Србијаводе у износу од 1.080.000,00 дин сa ПДВ-ом, по основу уговора за одржавање између ЈКП Водовода и ЈВП Србијаводе.