Инвестиције

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Одржавање водоводне мреже

ЈКП Водовод Лесковац самосталним залагањем је због честих кварова у 2016. години извршила реконструкцију мреже из сопствених средстава предузећа у следећим улицама:

У марту је реконструисано:

 • улица Лепше Стаменковић Ø63 L-36m, укупна вредност реконструкције 164.568,00 динара.
 • вод Подримце - Каштавар Ø75 L-230m, укупна вредност реконструкције 513.961,00 динара.
У априлу је реконструисано:
 • вод Подримце – Каштавар Ø75 L-60m, укупна вредност реконструкције 145.524,00 динара.
У јуну је реконструисано:
 • улица Космајска у Горњем Стопању Ø63 L-40m, укупна вредностреконструкције 98.840,00 динара.
У октобру је реконструисано:
 • улица Космајска у Горњем Стопању Ø63 L-20m, укупна вредностреконструкције 49.420,00 динара.
 • село Миланово Ø63 L-30m, укупна вредност реконструкције 74.130.00динара.
 • село Карађорђевац Ø90 L-10m, укупна вредност реконструкције39.817,00 динара.
 • вод Подримце – Каштавар Ø75 L-20m, укупна вредност реконструкције48.508,00 динара

Програм замене водоводне мреже

Програм замене водоводне мреже Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Лесковцу врши се у оквиру друге фазе КфW пројекта у општинама средње величине у Србији.
Пројекат се спроводи у циљу побољшања услова снабдевања водом и обезбеђивања континуалног режима снабдевања водом.
ЈКП Водовод је током 2016. године реализовао следеће пројекте:

 • реконструкција водоводне мреже у граду – блок улица 2 који укључује и изградњу Северног водовода од Зелене зоне до Д.Живкова. Вредност уговорених радова је 1.800.000,00 еура.
  Реконструкцијом су обухваћене следеће улице:
  1. Млинска ПЕХД 110 и ПЕХД 160, дужина 1039м
  2. Ветерничка ПЕХД 225, дужина 61м
  3. Видоја Смилевског ПЕХД 225, дужина 401м
  4. Боривоја Коцића ПЕХД 110, дужина 204м
  5. Жикице Јовановића Шпанца ПЕХД 110 и ПЕХД 160, дужина 517м
  6. Зејнела Ајдинија ПЕХД 110, дужина 401м
  7. Гаврила Принципа ПЕХД 110, дужина 781м
  8. Ђуре Ђаковића ПЕХД 110, дужина 630м
  9. Пролетерска ПЕХД 110, дужина 518м
  10. Нишка ДЛ 400, дужина 1370м
  11. Булевар Ослобођења ДЛ 400, дужина 1124м
  12. Трг револуције ДЛ 300, дужина 149м
  13. Маре Ђорђевић ПЕХД 110, дужина 275м
  14. "Северни водовод"-од Зелене зоне до Д.Живкова,ПЕХД 315, дужина 8018м
  15. Разводна водоводна мрежа у селима Живково и Д.Живково, дужина 4925м.
  У инвестиције које су реализоване за изградњу “Северног водовода” - изградња водоводне мреже од Зелене зоне до Живкова и изградња разводне мреже у Живкову и Доњем Живкову предузеће је из својих средстава у 2016.години уложило 147.244.650,00 динара.


 • реконструкција Западног водовода, изградња бустер станице и реконструкција црпне станице Винарце. Вредност уговорене инвестиције је 629.537,52 еура.

  "Западни цевовод" подразумева реконструкцију потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградња нове бустер станице. Дужина планираног цевовода је 8120м. Цевовод је предвиђен од дуктила и полиетилена Ø225. Овај цевовод снабдева становнике: Винарца, Подримца, Миланова, Каштавара, Карађорђевца, Петровца, Душанова, Белановца, Д.Стопања, Прибоја и Залужња.
  Напомињемо да се на западном водоводу годишње фактурише вода у износу од 88.224 м³ и да се оствари приход од фактурисане воде у износу од 5.429.115,21 динара, што у односу на трошкове пословања који на годишњем нивоу достижу до 33.922.036,75 динара, представља значајан финансијки издатак за предузеће. Због свега наведеног, реконструкцијом западног водовода смањиће се губици у водоводној мрежи, побољшати услови снабдевања становништва водом и смањити трошкови пословања. Завршетак ове инвестиције планира се за 2017. годину.

 • Набавка, испорука и уградња телеметрије и Скада система за надзор и локалну контолу водоводног система укупне вредности 98.537,35 еура.

  Пројекат садржи нови WEB-Скада систем за праћење целокупног система водоснабдевања од акумулације Барје до крајних потрошача у селима Петровац, Мрштане, Турековац и Богајевце, интегрисан са постојећим скада системом на фабрици воде “Горина”. Овим је успостављен јединствен систем даљинског праћења.

ИНВЕСТИЦИЈЕ НА БРАНИ "БАРЈЕ"

Радови које ЈВП „Србијаводе“ планира да изведе или су већ реализовани током 2016 године на брани „Барје“.

Врста радова/услуга Вредност радова/услуга
по програму пословања
Уговорена вредност
радова/улуга
Извођач радова/услуга
Брана "Барје"
Редовно одржавање водних објеката за заташтиту од пополава
4.333.404,00 Дин.
4.333.404,41 Дин.
ЈКП Водовод Лесковац
Санација крова на водозахватној кули и улазној грађевини
1.680.000,00 Дин.
1.678.295,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Брана "Барје"
Посебни радови на редовном одржавању брана
1.448.160,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Санација одводног канала томпсоновог прелива
450.000,00 Дин.
Замена прозора на објекту командне зграде
117.000,00 Дин.
140.400,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Брана "Барје"
Техничко осматрање високих брана
742.800,00 Дин.
742.800,00 Дин.
Институт за водопривреду
"Јарослав Черни"
УКУПНО:
8.321.364,00 Дин.
7.344.899,41 Дин.