Вести...


Назад на Вести

среда, 8. јул 2020

Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће


Након обилних падавина и повећане мутноће акумулације Барје 24.6.2020.године на постројењу за прераду воде у Горини предузете су све адекватне техничко технолошке мере како би вода за пиће у дистрибутивном систему била хигијенски исправна у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99).
Такође, су се ЈКП Водовод Лесковац и Завод за јавно здравље Лесковац усагласили о тродневном мониторингу (узорковању и испитивању воде за пиће из дистрибутивне мреже) ради потврђивања хигијенске исправности у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99).
На основу резултата обављених лабораторисјких испитивања и стручног разматрања утврђено је да су контролисани узорци воде за пиће узорковани на постројењу и у дистрибутивној мрежи јавног водовода, хигијенски исправни како у физичко-хемојском тако и у микробиолошком погледу и у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99).
На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да контролисани узорци површинске воде, акумулације Барје, са аспекта испитаних параметара задовољавају критеријуме који су прописани Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС" бр.50/2012) и као такви могу се користити за снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом.
На основу извршених анализа, вода из ЈКП Водовод Лесковац, се може користири за пиће и припремање хране.
Назад на Вести