Вести...


Назад на Вести

уторак, 29. јануар 2019

Успешно завршена сертификациона провера према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015


Пуно је критеријума које је неопходно задовољити да би једно предузеће добило и одржало систем менаџмента СРПС ИСО 9001 и HACCP, као што то чини ЈКП”Водовод” Лесковац. Овај систем менаџмента пружа нашем Граду и нашим корисницима сигурност кроз читав систем производње воде за пиће од акумулације, транспорта, прераде и хлорисања, до испоруке и дистрибуције крајњим потрошачима.
Крајем јануара 2019. године сертификациона кућа „Менагемент Сyстемс Сертифицатион“ Србија је путем својих проверавача Ивана Савовића, Тамаре Петровић Витаз и Тамаре Стаменковић, извршила екстерну надзорну проверу за менаџмент система квалитета СРПС ИСО 9001:2015 и HACCP CAC/RCP 1-1969 рев.4 (2003) –система за здравствену безбедност хране (воде) у ЈКП „Водовод “Лесковац.
Током провере проверавана је усаглашеност документације система менаџмента са захтевима стандарда и примена пројектоване документације у процесима система менаџмента: Производња и дистрибуција воде, Одржавање инфраструктуре, Изградња водоводних и канализационих објеката, мреже и прикључака, Процес прикључења и искључења корисника са дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, Процес обрачуна и наплате, Процес утврђивања захтева корисника, Управљање људским ресурсима, Процес набавке, Праћење и мерење производа и Управљање. Проверена је ефективност система менаџмента и испуњење политике и циљева система менаџмента, као и способност система менаџмента да се постигне усаглашеност са применљивим захтевима закона, прописа и уговора и, уколико је то било применљиво, утврђена су подручја за побољшавања система менаџмента.
Посебно су похваљени : Детаљан извештај реализованих активности по месецима у фабрици воде на Горини, Висок ниво уређености инфраструктуре и процеса у Лабораторији за анализу отпадних вода, Врло детаљно спроведен процес интерних провера и Записник са преиспитивања од стране руководства.
Проверавачи су у свом извештају дали предлог „Menagement Systems Sertification“ Србија да за 2019. годину ЈКП „Водовод “Лесковац задржи сертификате за области и процеса рада за које је сертификован, односно констатује се да приликом провере нису утврђене неусаглашености.
Назад на Вести