Вести...


Назад на Вести

четвртак, 20. фебруар 2020

Успешно завршен процес ресертификације према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015


Пуно је критеријума које је неопходно задовољити да би једно предузеће добило и одржало систем менаџмента СРПС ИСО 9001 и HAССP, као што то чини ЈКП Водовод Лесковац. Овај систем менаџмента пружа нашем Граду и нашим корисницима сигурност кроз читав систем производње воде за пиће од акумулације, транспорта, прераде и хлорисања, до испоруке и дистрибуције крајњим потрошачима.
Крајем јануара у ЈКП Водовод Лесковац од стране надлежне институције, Menagement Systems Sertification Србија извршена је ресертификациона провера система за управљање квалитетом СРПС ИСО 9001:2015 и HACCP система за здравствену безбедност воде као хране, са одредбама CAC/RCP 1-1969, рев. 4 (2003).
Ресертификациона провера и провера НАССР система је вршена за подручје примене овог међународног стандарда у производњи и дистрибуцији воде за пиће, анализи отпадних вода, изградњи и одржавању водоводних и канализационих система. Од процеса који су значајни за систем менаџмента контролисани су: производња и дистрибуција воде, одржавање инфраструктуре, изградња водоводних и канализационих објеката, мреже и прикључака, процес прикључења и искључења корисника са дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, процес обрачуна и наплате, процес утврђивања захтева корисника, процес управљања људским ресурсима, процес набавке, праћење и мерење производа и процес управљања.
Проверавачи су контролисали примену спровођења захтева стандарда на објектима, са запосленима и процесима рада у областима примене стандарда, на основу веома строгих критеријума:
  • Контекст организације – односе према интерном и екстерном окружењу,
  • Лидерство – посвећеност пословодства и стручних сарадника,
  • Планирање пословних процеса,
  • Подршку процесима рада,
  • Реализацију производње и услуга,
  • Вредновање перформанси на основу утврђених циљева пословања и процеса,
  • Управљање ризицима и побољшањима процеса рада.
Приликом изношења завршног извештаја, саопштено је од стране проверавача да нису установљене неусаглашености по питању захтева стандарда, и на тај начин је успешно завршена ресертификација СРПС ИСО стандарда 9001:2015 и HACCP CAC/RCP 1-1969 rev.4 (2003).
Поред задовољства комплетном организацијом, квалитетом и ефикасношћу производње и услуга на основу контролисаних учинака, документације и процедура, посебно смо похваљени за предузете активности на подизању свести становништва о њиховој улози и одговорности коју имају у заштити животне средине, као и о значају пречишћавања отпадних вода као и чињеница да резултати испитивања финалне воде на погону, и воде у градској мрежи су дубоко у дозвољеним границама за целу 2019. годину.
Назад на Вести