Вести...


Назад на Вести

четвртак, 5. јануар 2023

Потписан Колективни уговор код послодавца за запослене у ЈКП Водовод Лесковац


Након успешно завршеног поступка преговарања о закључењу колективног уговора средином децембра 2022. године , у којем су учествовали преставници послодавца и репрезентативних синдиката усвојен је текст колективног уговор код послодавца.
Скупштина Града Лесковца, на 23. седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, донела је Одлуку о давању сагласности на закључење Колективног уговора код послодавца ЈКП Водовод Лесковац бр. 06-7/22-I на основу које су председник Скупштине Града Лесковца Александар Ђуровић, директор ЈКП Водовод Лесковац Станиша Ристић, председник Синдиката ЈКП Водовод „Независност“ Лесковац Ненад Николић и председник синдиката „Синдикат Србије – ЈКП Водовод Лесковац“ Милош Станковић потписали Колективни уговор код послодавца ЈКП Водовод Лесковац бр. 59 од 05.01.2023. године. Истог дана је колективни уговор објављен на огласној табли предузећа и дана 13.1.2023. је ступио на снагу.
Све одредбе Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2021), а које се тичу права, обавеза и одговорности из радног односа и по основу рада запослених у ЈКП Водовод Лесковац, поступка измена и допуна колективног уговора, међусобног односа репрезентативног синдиката и послодавца, заснивања радног односа, радног времена, одмора и одсуства, заштите запослених, зарада, накнада зараде и друга примања, престанка радног односа, заштите запослених, забране конкуренције, накнаде штете, сукоба интереса, корпоративне вредности, пословне тајне, очувања имиџа, забране конкуренције, заштите и безебедности запослених на раду као и права запослених на учешће у управљању, права синдикалних организација регистрованих код послодавца и друга питања од значаја за запослене и послодавца су имплементиране у овом Колективном уговору.
Колективни уговор је закључен на период од три године, почев од дана ступања на снагу.
Назад на Вести